Nạp tiền điện thoại
Loại dịch vụ
Số tiền nạp
Số điện thoại
Chiết khấu
Số tiền thanh toán
Cổng thanh toán

Dịch vụ nạp tiền tài khoản sim Viettel trả sau

Nạp Viettel trả sau Chiết khấu
10,000 đ 3%
20,000 đ 3%
30,000 đ 3%
50,000 đ 3%
100,000 đ 3%
200,000 đ 3%
300,000 đ 3%
500,000 đ 3%